// AUDYT ZGODNY Z WYMOGAMI PROJEKTU CYFROWA GMINA

Jeśli masz obawy jakiego audytora wybrać lub jaki powinien być zakres przeprowadzanego audytu, zachęcamy do bezpłatnej konsultacji celem uniknięcia kłopotów w przyszłości, a zwłaszcza ponoszenia kosztów audytów, które mają pozornie atrakcyjną cenę, jednak często nie spełniają ustalonych wymogów Projektu Cyfrowa Gmina.

Poniżej znajdziesz szczegółowy plan realizacji audytu bezpieczeństwa IT, który jest w pełni zgodny z wymaganiami Projektu Cyfrowa Gmina. Cena takiego audytu jest ustalana indywidualnie na podstawie wypełnionej ankiety. Jej celem jest zebranie podstawowych informacji o środowisku sieciowym, które będzie przedmiotem analizy, m.in. ilości i rodzaju hostów, konfiguracji urządzenia brzegowego czy używanych aplikacji.

Dla kogo realizujemy audyty bezpieczeństwa IT?

Dla Biznesu
Dla Szpitali
Dla Gmin

I dla Ciebie też możemy!

+48 737 185 903

  Masz pytania?

  Wypełnij formularz poniżej, jeśli potrzebujesz konsultacji, wyceny audytu lub wsparcia w zakresie doboru rozwiązań.

  Jakim rodzajem audytu jesteś zainteresowany?

  NAJCZĘSTSZE PYTANIA DOTYCZĄCE AUDYTÓW

  Czy audyt może zostać przeprowadzony zdalnie?

  Tak, audyt może mieć formę zdalną. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że taka forma ma swoje ograniczenia i nie daje możliwości weryfikacji stanu w naturze. Opiera się on wtedy na pozyskaniu materiału dowodowego od audytowanego.

  Czy audytowany powinien się w jakiś sposób przygotować do audytu?

  Wcześniejsze przygotowanie audytowanego w jakiś szczególny sposób nie jest obligatoryjne. Natomiast uprzednie usystematyzowanie wiedzy, przygotowanie funkcjonujących dokumentów na pewno taki audyt usprawni i przyspieszy.

  Jak długo trwa audyt?

  Jest to uzależnione od audytowanego obszaru i zakresu. W większości przypadków czas potrzebny na jego realizację nie przekracza 1-2 dni.

  Jaki jest koszt audytu?

  Koszt audytu wyceniany jest indywidualnie, w zależności od jego formy (zdalny lub na miejscu), czasu trwania, audytowanego zakresu oraz specyfiki danego środowiska.

  Co jest weryfikowane podczas audytu?

  Podczas audytu weryfikowana jest zgodność funkcjonujących u audytowanego polityk, procedur, sposobu postępowania z normą ISO 27001.

  Czy audytu należy się obawiać?

  Nie, audytu nie należy się obawiać. Jest on przeprowadzany w przyjaznej atmosferze i ma na celu pomóc audytowanemu, a nie zaszkodzić w jakikolwiek sposób.

  Kto ma wziąć udział w audycie?

  Nie ma określonych konkretnych osób, które biorą udział w audycie ze strony audytowanego. Powinny to być osoby, bądź osoba, która ma wiedzę na temat audytowanego obszaru, ewentualnie będzie w stanie takie osoby wskazać i umożliwić z nimi kontakt.

  Kto przeprowadza audyt?

  Audyt przeprowadzają audytorzy wiodący normy ISO 27001. Liczba audytorów i ich kompetencje określone są w warunkach audytu. Są audyty które wymagają udziału np. 2 audytorów.

  PLAN REALIZACJI USŁUGI AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA IT

  // Audyt dokumentacji i procesów

  1. Ocena zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI) / Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC)

  • wyznaczenie osoby do kontaktu – Art. 21 KSC
  • przekazanie danych osoby wyznaczonej – Art. 22 pkt 5) KSC
  • zapewnienie zarządzania incydentem – Art. 22 pkt 1) KSC
  • zgłaszanie incydentu – Art. 22 pkt 2) Art. 23 KSC
  • zapewnienie obsługi incydentu – Art. 22 pkt 3) KSC
  • zapewnienie dostępu do wiedzy – Art. 22 pkt 4) KSC
  • opracowanie, ustanowienie i wdrożenie SZBI – Par. 20 KRI
  • monitorowanie i przegląd SZBI – Par. 20 KRI
  • doskonalenie SZBI – Par. 20 KRI
  • aktualizowanie regulacji wewnętrznych – Par. 20 pkt 1) KRI
  • inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania – Par. 20 pkt 2) KRI
  • przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka – Par. 20 pkt 3) KRI
  • postępowanie z ryzykiem – Par. 20 pkt 3) KRI
  • zarządzanie uprawnieniami – Par. 20 pkt 4), 5) KRI
  • szkolenia i uświadamianie – Par. 20 pkt 6) KRI
  • monitorowanie dostępu do informacji – Par. 20 pkt 7) a), b) KRI
  • monitorowanie nieautoryzowanych zmian – Par. 20 pkt 7) b) KRI
  • zabezpieczenie nieautoryzowanego dostępu – Par. 20 pkt 7) c) KRI
  • ustanowienie zasad bezpiecznej pracy mobilnej – Par. 20 pkt 8) KRI
  • zabezpieczenie informacji przed nieuprawnionym ujawnieniem – Par. 20 pkt 9) KRI
  • zabezpieczenie informacji przed nieuprawnioną modyfikacją – Par. 20 pkt 9) KRI
  • zabezpieczenie informacji przed nieuprawnionym usunięciem lub zniszczeniem – Par. 20 pkt 9) KRI
  • zawieranie w umowach serwisowych zapisów o bezpieczeństwie – Par. 20 pkt 10) KRI
  • ustalenie zasad postępowania z informacjami w celu minimalizacji kradzieży informacji i środków przetwarzania – Par. 20 pkt 11) KRI
  • aktualizowanie oprogramowania – Par. 20 pkt 12) a) KRI
  • minimalizowanie ryzyka utraty informacji w wyniku awarii systemu – Par. 20 pkt 12) b) KRI
  • ochrona systemu przed błędami – Par. 20 pkt 12) c) KRI
  • stosowanie mechanizmów kryptograficznych w systemach – Par. 20 pkt 12) d) KRI
  • zapewnienie bezpieczeństwa plików systemowych – Par. 20 pkt 12) e) KRI
  • zarządzanie podatnościami systemów – Par. 20 pkt 12) f), g) KRI
  • kontrola zgodności systemów z regulacjami – Par. 20 pkt 12) h) KRI
  • zapewnienie audytu bezpieczeństwa informacji nie rzadziej niż raz na rok – Par. 20 pkt 14) KRI

  2. Ocena wybranych aspektów bezpieczeństwa systemów informatycznych

  • dokumentacja potwierdzająca wykonane działania wskazanego w ustawie
  • opis identyfikacji systemu informacyjnego wspierającego zadanie publiczne
  • dokumentacja Systemu Informacyjnego wspierającego zadanie publiczne
  • dokumentacja procesu zarządzania incydentami
  • aspekty techniczne do weryfikacji

  3. Ocena dojrzałości wybranych procesów bezpieczeństwa

  • ochrona przed kodem szkodliwym
  • ochrona sieci i połączeń
  • ochrona urządzeń końcowych
  • zarządzanie tożsamością i autoryzacją dostępu
  • ochrona fizyczna systemów IT
  • bezpieczeństwo urządzeń drukujących
  • zarządzanie podatnościami

  4. Opracowanie raportu z audytu oraz uzupełnienie arkusza do oceny

  // Testy penetracyjne infrastruktury sieciowej

  1. Przedstawienie założeń Audytu

  Audyt wykonywany będzie w sposób manualny oraz automatyczny za pomocą specjalistycznych narzędzi oraz własnych skryptów przygotowanych na podstawie wiedzy i doświadczeń. Testy zostaną przeprowadzone w oparciu o OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual).

  2. Weryfikacja dokumentacji sieci, topologii sieci, kluczowych elementów sieci

  3. Skanowanie sieci – rekonesans sieci

  Sprawdzenie jakie hosty są w sieci widoczne, ile ich jest, usługi jakie są uruchomione na hostach, jakie systemy operacyjne działają na wykrytych hostach. W szczególności ten etap polega na:

  • skanowaniu sieci w poszukiwaniu wszystkich podłączonych hostów
  • wykryciu czy jest dostęp do innych podsieci z danej podsieci
  • wykryciu usług działających na hostach podłączonych do sieci
  • wykryciu podatności na wybranych hostach w sieci

  4. Skanowanie będzie powtórzone dla każdej wskazanej przez zamawiającego sieci

  Przeprowadzenie skanowania w prawidłowo działającej sieci nie powinno mieć negatywnego wpływu na działanie sieci. Po przeskanowaniu sieci wraz z Zamawiającym zostanie wybrana pula hostów do dalszego badania.

  5. Skanowanie najistotniejszych hostów w sieci (serwery, kluczowe stacje końcowe, kamery, rejestratory), które zostały wybrane na podstawie wcześniejszej analizy

  • weryfikacja występowania luk bezpieczeństwa dla konkretnych usług
  • w zależności od wykrytej usługi weryfikacja haseł
  • weryfikacja dostępu użytkowników do odpowiednich usług
  • weryfikacja możliwości dostępu do usługi
  • weryfikacja luk bezpieczeństwa w systemie operacyjnym
  • weryfikacja luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu firm trzecich

  6. Sprawdzenie domyślnych haseł dla najistotniejszych hostów w sieci (serwery, bramy, switche, access point), które zostały wybrane na podstawie wcześniejszej analizy

  • weryfikacja haseł w usługach umożliwiających logowanie

  7. Sprawdzenie możliwości wylistowania użytkowników oraz zdobycia haseł

  8. Weryfikacja możliwości uzyskania dostępu do zasobów współdzielonych

  9. Weryfikacja zabezpieczeń urządzeń sieciowych

  • badanie odporności switchy na ataki sieciowe
  • weryfikacja zabezpieczeń monitoringu wizyjnego

  10. Testy sieci bezprzewodowej oraz weryfikacja zabezpieczeń sieci bezprzewodowej

  • weryfikacja pod kątem dostępu
  • weryfikacja pod kątem zabezpieczeń
  • wykrycie możliwości przechwycenia haseł
  • w przypadku przechwycenia hasła – weryfikacja pod kątem możliwości złamania hasła

  11. Zdalne testy adresów publicznych

  12. Badanie ankietowe

  Badanie ankietowe pracowników działu IT oraz pracowników Zamawiającego z wiedzy o bezpieczeństwie sieci i procedurach IT stosowanych przez Zamawiającego. Grupa ankietowanych pracowników zostanie ustalona podczas Audytu.

  13. Testy socjotechniczne

  • kontakt bezpośredni – do 10 osób
  • kontakt telefoniczny – do 20 osób
  • kampanie phishingowe – możliwa dla całej organizacji

  14. Wykonanie raportu zawierającego:

  • opis wszystkich elementów, które zostały poddane audytowi
  • podział podatności ze względu na ryzyko:
   – wysoki
   – średni
   – niski
  • wskazanie zaleceń, rekomendacji, najlepszych praktyk – dla każdej znalezionej podatności
  • wylistowanie wszystkich podatności ze względu na ryzyko:
   – wysoki
   – średni
   – niski
  • określenie bezpieczeństwa informatycznego w organizacji poprzez wskazanie ilości i rodzaju znalezionych podatności

  15. Wsparcie poaudytowe

  Udzielenie informacji na temat audytowanych elementów wynikających z raportu. Czas dla klienta na zapoznanie się z raportem i zadawanie pytań odnośnie raportu.

  // Chętnie porozmawiamy i doradzimy

  Szukasz audytu dla innej branży?

  737 185 903