// Klauzula informacyjna

W zakresie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Na podstawie przepisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest ITBIOTIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS 0000901231.
  2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  3. Punkt kontaktowy – do kontaktu z Administratorem: ul. Żwirki i Wigury 65A/110A, 43-190 Mikołów, e-mail:  iod@itbiotic.pl
  4. Dane osobowe przetwarzane będą:

a) dane osobowe, o których mowa w art.221 1 kodeksu pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – przez okres 1 roku od dnia otrzymania aplikacji do podjęcia pracy u Administratora w razie wyrażenia przez Pana/Panią zgody na udział także w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych, zaś w braku takiej zgody – dane będą przechowywane w terminie do 30 dni od dnia zakończenia aktualnego procesu rekrutacji;

b) dane osobowe, o których mowa w art.221a 1 kodeksu pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyłącznie za Pańską/Pani zgodą (podając te dane w życiorysie, CV lub liście motywacyjnym, Pan/Pani zgadza się tym samym na ich przetwarzanie przez Administratora) – przez okres 1 roku od dnia otrzymania aplikacji do podjęcia pracy u Administratora w razie wyrażenia zgody na udział przez Pana/Panią także w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych, zaś w braku takiej zgody – dane będą przechowywane w terminie do 30 dni od dnia zakończenia aktualnego procesu rekrutacji.

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. w celu wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów) w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku – przez okres 1 roku od dnia otrzymania aplikacji do podjęcia pracy u Administratora w razie wyrażenia zgody na udział przez Pana/Panią także w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych, zaś w braku takiej zgody – dane będą przechowywane w terminie do 30 dni od dnia zakończenia aktualnego procesu rekrutacji;

d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. w celu wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania prawnych, obrony przed roszczeniami – dane zostaną usunięte po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a upływie czasu, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

5. Dane osobowe mogą być, z zachowaniem określonych przepisami prawa wymagań w tym zakresie, przekazywane podmiotom trzecim, w tym podmiotom przetwarzającym i odrębnym administratorom działającym na zlecenie Administratora lub wspólnie z Administratorem i uczestniczącym w imieniu Administratora lub wspólnie z Administratorem w procesach przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom wykonujące na rzecz Administratora usługi kadrowe i księgowe, konsultacyjne, prawne, usługi utrzymania infrastruktury IT.

6. Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także – w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, również prawo żądania ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przeniesienia danych.

7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w niniejszej informacji.

9. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w sytuacjach, w których związane to będzie z przetwarzaniem tych danych z wykorzystaniem środków technicznych dostarczanych przez podmioty trzecie, których centra danych zlokalizowane są poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

11. Dane osobowe nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.